คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ”

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 6-301A อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รวมจำนวนประมาณ 102 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา BMS103 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญ ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า และทีมงาน มาบรรยายธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ   หัวใจของพระพุทธศาสนา  พร้อมข้อธรรม ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยปัญญา โลกมีสองด้านนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับกาย-จิตให้ชีวิตเป็นสุข อีกด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University