คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2019 by Faculty of Science, Rangsit University

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ วรชัย 
ศิริกุลชยานนท์ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม อดีตคณบดี ท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.นที คัคนานตดิลก ด้วยความเคารพ และระลึกถึงคุณงามความดีของท่านตลอดไป

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 

  • ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

                               อ่านต่อ....

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

  • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2561 

  • ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 4-606

                                อ่านต่อ....

หน้า  1     2     ...