top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพฯ
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

bottom of page