top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

bottom of page