top of page

บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"     ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

bottom of page