top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566

bottom of page