top of page

กิจกรรมบูรณาการเชิงวิชาการ ANATOMY CAMP V x WWA (กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 5 x วัฒนาวิทยาลัย) จัดโดยหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในกิจกรรมมีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4/2) มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page