top of page

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม ได้รับรางวัลชมเชย จากการเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ในโครงการแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยรังสิต RSU Good Practice Awards 2023 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center

bottom of page