top of page

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 4-501 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page