top of page

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 6
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
โดยมีคณาจารย์หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ

bottom of page