top of page

คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

bottom of page