top of page

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการชีวเคมีและห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

bottom of page