top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์และชีววิทยา
จัดอบรมโดย ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

bottom of page