top of page

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Generative AI ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 และ 2 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถนำ Generative AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ ตลอดจนการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: อ.พีรวัส การัณยภาส์กุล (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 รุ่นที่ 1 (09.00 - 12.00 น.) รุ่นที่ 2 (13.00 - 16.00 น.)
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (4-606)

bottom of page