top of page

กิจกรรมบูรณาการเชิงวิชาการ ANATOMY CAMP VI (กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 6) จัดโดยหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในกิจกรรมมีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน คณะครูและบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
ณ ห้องปฏิบัติมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (4/2) มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page