top of page

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิทยา
เรื่อง Cellular Reproduction โดยมีน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (4/2)

bottom of page