top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

bottom of page