top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

bottom of page