top of page

FSCi News

S__1032218.jpg

ยินดีตือนรับ นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 11 เมษายน 2567                                                     อ่านต่อ....

426661341_891166143010336_5910175230635208612_n.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567      อ่านต่อ....

425295121_885318680261749_857963732199343667_n.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567                     อ่านต่อ....

LINE_ALBUM_660764ภูมิปัญญาฯ_3_0.jpg

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ "บัวงาม...ตำบลหลักหกในอดีต"
                                                       อ่านต่อ....

LINE_ALBUM_660228 สิ่งแวดล้อมศึกษา_3_0.jpg

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน : สมุนไพรสามัญประจำครัว
                                                       อ่านต่อ....

400673951_829523722507912_6448506578594504780_n.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                        อ่านต่อ....

S__26083337_0.jpg

พิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และมอบติ้งและหัวเข็มขัด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

White Coat Ceremony for Third-year Students and Bestowing of Uniform Accessories for Second-year Students

                                                        อ่านต่อ....

หน้า  1     2     3      4    ...

bottom of page