top of page

ยินดีตือนรับ นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 11 เมษายน 2567

bottom of page