top of page

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พีรวัส การัณยภาส์กุล อาจารย์ประจำหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน "FameLab Thailand 2023" (ประเภทภาษาไทย)
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เซ็นทรัลเวิลด์

จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการ

ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ อ.พีรวัส การัณยภาส์กุล หมายเลข TH07 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทภาษาไทย) จากการนำเสนอเรื่อง "CAR-T Cell: อาวุธใหม่พิฆาตมะเร็ง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัล

bottom of page