top of page

พิธีไหว้ครูนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๖-๒๐๐ อาคารพิฆเณศ (Student center)

bottom of page