top of page

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ เทคนิคการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ
รศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 4-616

bottom of page