top of page

โครงการ ยกระดับการจัดการการเก็บตัวอย่างและการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการบำบัดน้ำเสียและการทดสอบน้ำเสียให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น

เนื้อหา:

การสร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำเสีย และน้ำผิวดินในท้องถิ่น เนื่องจากในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในหลายชุมชนมีปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ำ และบางแห่งถึงขั้นวิกฤตและเสื่อมโทรม ซึ่งยากต่อการควบคุมคุณภาพน้ำ เมื่อมีน้ำเสียเกิดขึ้น การบำบัดน้ำเสียจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลดการขาดน้ำในการอุปโภค บริโภคได้ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน รวมถึงระดับประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีน้ำอุปโภคที่มีคุณภาพเหมาะสม นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

ลิงค์สื่อ : https://drive.google.com/file/d/1_FUbMFHsKlrlkNbnbS8ZTxk2EIESi-Zv/view?usp=sharing

bottom of page