top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

bottom of page