หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

6949_edited.jpg

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

  • ระบบทวิภาค

  • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  • แผนการศึกษาแบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

  • เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.