หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

6949_edited.jpg

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

  • ระบบทวิภาค

  • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  • แผนการศึกษาแบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

  • เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University