คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • Google ไอคอนสถานสังคม

©2019 by Faculty of Science, Rangsit University

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Education Books Bookshelfs

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 • ระบบทวิภาค

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • แผนการศึกษาแบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

 • เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

Education Books Bookshelfs

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 • ระบบทวิภาค

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • แผนการศึกษาแบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)

 • เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.