top of page
7215089820_efde357763_b.jpg

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีปณิธานที่ว่าจะผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี โดยมีความเพียบพร้อมทั้งทางด้านวิทยาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคม โดยสถาบันการศึกษานอกจากมีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้นักศึกษาแล้ว ยังต้องทำหน้าเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทการดูแลนักศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการเรียน มีสุขภาพดีทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคมและจิตวิญญาณ อีกทั้งต้องทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันในระหว่างศึกษา

42848195_2200292940237706_46132951279248

ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่มีความอิสระเสรีและเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักศึกษาแต่ละคนต้องค้นหาตัวตนของตนเองว่าชีวิตต้องการอะไร เรียนรู้การใช้ชีวิตและประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนๆ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตามหาความฝันและจินตนาการ คณะวิทยาศาสตร์จะร่วมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ start up  มุ่งมั่นเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกันบนความหลากหลาย เป็นพลเมืองโลกที่ดีตระหนักต่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างพลังใจ

มณฑปพระศรีศาสดาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสร้างพลังใจ พลังศรัทธาของชาวมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อให้นักศึกษาได้กราบไหว้สักการะบูชาตามความศรัทธาในการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตาต่อสรรพสัตว์และ พระพิฆเนศเทพแห่งปัญญาความสำเร็จเป็นเทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้กิจการทั้งปวง

003.jpg
001.jpg
ot6tv3gnvTVPjr1lyG5-o.jpg
002.jpg

สวัสดิการด้านอื่นๆ

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ด้วยความรับผิดชอบที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้ความไว้วางใจในการดูแลลูกหลานของท่าน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงดูแลนักศึกษาเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานครอบครัวเดียวกัน หอพักมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้จัดบริการนักศึกษาให้มีความรู้สึกเสมือนอยู่ที่บ้านตนเองด้วยปรัชญาที่ว่า  บริการด้วยน้ำใจ ใส่ใจนักศึกษา พัฒนาด้วยกิจกรรม

นันทนาการและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ จึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญด้านสุขภาพของนักศึกษา ทั้งสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี จึงมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้แก่อาคารนันทนาการ ห้องฟิตเนส สระว่าย  สนามกีฬาต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดนตรีและศิลปะ

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจและเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจในด้านบวก จึงนับว่ามีประโยชน์หลายประการทั้งการส่งเสริมกระบวนการคิด กล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรีย์เพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุผลนี้ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เนรมิตขึ้นจากเจตจำนงของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปฐมบทแห่งอารยะศิลป์ในยุคสมัยใหม่ ทั้งในด้านนวัตกรรมการศึกษาและศิลปะการแสดง เป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพแห่งศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขภาพและสวัสดิการนักศึกษา

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพเป็นหน่วยบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ใช้สวัสดิการสิทธิ์บัตรทองของโรงพยาบาลปทุมธานีสามารถใช้บริการหน่วยปฐมภูมิได้ที่แห่งนี้ นอกจากเหนือจากการรักษาผู้ป่วยสำนักงานสวัสดิการสุขภาพยังทำหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและดูแลสิทธิ์สวัสดิการอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่สมาร์ท

กิจกรรมเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมทำให้นักศึกษาได้ค้นพบและรู้จักตนเอง มีโลกทัศน์กว้างไกล พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการบริหารจัดการ ที่สำคัญอย่างยิ่งกิจกรรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจคำว่าบทบาทได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยรังสิตมีกลุ่มชมรมกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจทั้งชมรมเสริมสร้างสุขภาพ ชมรมด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะทางสังคม ชมรมศิลปวัฒนธรรมและชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

Contact
bottom of page