top of page
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิต

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

พัฒนาโดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

1673937625387.jpg

01

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

bottom of page