คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในระยะเริ่มต้น (ปี พ.ศ. 2530) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัจจุบันดำเนินการสอนในรายวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต และเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีววิการแพทย์) และ วท.บ. (เคมีประยุกต์) ภายใต้ปณิธาน "ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี โดยมีความเพรียบพร้อมทั้งด้านวิทยาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University