top of page

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับ และ คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครทั้งสองหลักสูตร:

สำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และ มีผลการเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2.00 ขึ้นไป

อัตราค่าเล่าเรียน และ ทุนการศึกษา

  • ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์: 436,200 บาท

  • ทุนการศึกษา

bottom of page