คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • Google ไอคอนสถานสังคม

©2019 by Faculty of Science, Rangsit University

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาที่เปิดรับ และ คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครทั้งสองหลักสูตร:

สำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และ มีผลการเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2.00 ขึ้นไป

อัตราค่าเล่าเรียน และ ทุนการศึกษา

 • ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์: 448,800 บาท

  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์: 406,700 บาท

 • ทุนการศึกษา