เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่เปิดรับ และ คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครทั้งสองหลักสูตร:

สำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และ มีผลการเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2.00 ขึ้นไป

อัตราค่าเล่าเรียน และ ทุนการศึกษา

  • ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์: 448,800 บาท

  • ทุนการศึกษา