top of page

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งใน การเร่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุและประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ตามโลกในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านความรู้ทางวิชาการและวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อสอบถาม

ดร. สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ (หัวหน้าหลักสูตร)
โทร 08 9681 2550, 0 2997 2222 ต่อ 4875

นางสาว วรัญญา ชมภูพล (ผู้ประสานงานหลักสูตร)

โทร 0 2997 2222 ต่อ 4878

www.facebook.com/Biomedicalsciencesrsu 

รุ่นพี่ BMS จบแล้วทำงานอะไรบ้าง
bottom of page