คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2019 by Faculty of Science, Rangsit University

WS.jpg

ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

  • พบ. คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • วุฒิบัตร (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา

  • Certificate of fellowship training in pathology and orthopedic pathology, Cornell Medical Center, New York, U.S.A

ERG-01_PU.jpg
PHM-02_TP .jpg
BCH-03_TP.jpg
นายสุเทพ มงคลเลิศลพ.jpg

รองศาสตราจารย์
ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์
ดร. ทัศนีย์ ปัญจานนท์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุเทพ มงคลเลิศลพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แบบประเมิน

โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ Google doc และ Google sheet ที่เชื่อมโยงกับการอัพเดทประวัติการทำงานของ บุคลากรผ่านเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 6-A507