บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ERG-01_PU.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ มงคลเลิศลพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก

อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา