บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ มงคลเลิศลพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก

อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University