top of page

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page