top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566

bottom of page