top of page

หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมบูรณาการเชิงวิชาการ ANATOMY CAMP VII (กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 7) ภายในกิจกรรมมีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติมหกายวิภาคศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (4/2) มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page