top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

bottom of page