top of page

กิจกรรมบูรณาการเชิงวิชาการ ANATOMY CAMP IV (กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 4) จัดโดยหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในกิจกรรมมีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนม.ปลาย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องปฏิบัติมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4/2) มหาวิทยาลัยรังสิต

bottom of page