top of page

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab Gross หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

bottom of page