• นโยบายและทิศทางการวิจัย

  พันธกิจ

  สร้างผลงานวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนาการวิจัยดานเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรการแพทย ทั้งดานพื้นฐานและและประยุกต

  2. เพื่อพัฒนางานวิจัยครบทุกมิติ ครอบคลุมงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม การวิจัยสถาบัน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

  3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางมีสวนรวมระหวางอาจารย นักศึกษา ชุมชน หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ   

  4. เพื่อพัฒนาและเผยแพรงานวิจัยที่สงประโยชน์แกการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการสูชุมชนที่เกี่ยวของ

  แผนยุทธศาสตร 

  การวิจัยทางเคมี องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร การใชประโยชนจากพืชในกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม การสังเคราะห และพิสูจนเอกลักษณโครงสรางทางเคมี  
  การวิจัยทางฟสิกสและอุปกรณชีวการแพทย การศึกษาการออกแบบ และสรางอุปกรณทางการแพทย การศึกษาการออกแบบและสรางโปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อการตรวจทางการแพทย  
  การวิจัยทางชีววิทยา ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสมุนไพรการศึกษาทางดานอณูโมเลกุล การศึกษาทางด้านการยศาสตร  
  การวิจัยสถาบัน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสรางบทเรียน e-Learning การสรางสิ่งประดิษฐ์ การวิจัยเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร

  กลยุทธ 

  1. จัดทำฐานขอมูลและจัดการองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัย ผูวิจัย  กลุมวิจัย ทุนวิจัย งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร   
  2. สนับสนุนปจจัยนำเขา  แหลงขอมูลทุนวิจัย  ผูประสานงาน  โครงการวิจัย นักวิจัยพี่เลี้ยง  นักวิจัยรุนใหม  งบประมาณ   
  3. ทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับชาติ  และนานาชาติ  มีระบบสนับสนุน ยกยอง ใหกำลังใจ   
  4. สนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยและหนวยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา ใหนักศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัย สรางงานวิจัยในลักษณะ ชุดโครงการวิจัย   
  5. สนับสนุนใหเกิดการวิจัยที่มีสวนรวมกับชุมชน และองคกรภายนอก โดยทำใหเกิดการเรียนรูและถายทอดวิชาการที่สามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นอยางยั่งยืน  
  6. สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษากับสถาบันทั้งในและตางประเทศ

  แผนแมบทการวิจัย

  คณะวิทยาศาสตรไดจัดทำแผนแมบทการวิจัยระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 โดยมีเปาหมายใหงานวิจัย มีกรอบ การดำเนินงานที่ชัดเจน ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ.2551-2554 รวมทั้งทันตอสถานการณ สามารถนำผลงานที่สามารถนำไปใชพัฒนาสังคม ไดอยางแทจริง

  ระยะที่ 1 (ป 2552)
  การรวบรวมขอมูลงานวิจัย ไดแก ขอมูลทุนวิจัย การเผยแพรงานวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองคความรูดานงานวิจัย พัฒนางานวิจัยใหเขมแข็ง สงเสริมการวิจัยโดยใหนักศึกษามีสวนรวม และ บูรณาการงานวิจัยในระดับคณะ  การวิเคราะหปญหา  และอุปสรรค การวิจัย สนับสนุนการเขาถึงแหลงขอมูลงานวิจัย

   

  ระยะที่ 2 (ป 2553-2554)
  สงเสริมการวิจัยโดยมีพื้นฐานจากองคความรูเดิม ประชุม ระดมความคิด และกำหนดกรอบแนวความคิดรวมกันในการพัฒนางานวิจัยในดาน การเรียนรูควบคูกับการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงงานวิจัย เชิงบูรณาการลงสูชุมชน การมีสวนรวมของนักศึกษาและชุมชน ศึกษาขอมูล พื้นฐานของชุมชน ดำเนินชุดโครงการวิจัยที่สามารถนำขอมูลจาการวิจัย ไปปรับใชในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได  ตอบสนอง ตอความตองการของทองถิ่นอยางยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University