top of page

ผลงานวิจัยของนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปีการศึกษา 2564

1. ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อการกำซาบของเนื้อเยื่อและการแสดงออกของโปรตีนเซอร์ทูอินวันในสมองของหนูช่วงกลางวัย                                          

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาสกัดบัวสาย                                  

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

3. ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันคิสวีโดยสมาร์ทโฟนระบบ IOS เพื่อลดความเครียดจากการทำงานในนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต                                                       

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

4. ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MiR-27a กับลักษณะทางพยาธิคลีนิคของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไทย            

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

5. การศึกษาทางคลินิกเบื้องต้นเพื่อประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยของ ครีมทาสูตรปรับปรุงที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน               

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

bottom of page