คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2019 by Faculty of Science, Rangsit University

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบสอบถาม

"กิจกรรมพบปะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1"

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 (09.00 - 11.30 น.)

ณ ห้อง 6-303A อาคาร Student Center