top of page

ผลงานวิจัยของนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ปีการศึกษา 2563

1. การวิเคราะห์หาสารสไตรีนในภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จากร้านในเขตมหาวิทยาลัยรังสิต                                                                

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

2. การศึกษาความเป็นพิษต่อตับของอาหารเสริมบำรุงกระดูกและข้อในหนูขาวใหญ่ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวระข้อเสื่อม                                  

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของหลอดเลือดจุลภาคและการแสดงออกของโปรตีนเอ็นอาร์เอฟ 2 ในสมองของหนูแรทช่วงวัยหนุ่ม ช่วงกลางวัย และช่วงสูงวัย                                                       

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

4. ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อความหนาแน่นของหลอดเลือดจุลภาคและการแสดงออกของโปรตีนวีอีจีเอผ และฟอกซ์โซวันในสมองของหนูช่วงกลางวัย           

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

5. การประเมินฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในเลือด                                             

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

6. การวิเคราะห์สารสำคัญในดอกฮอปส์เพศเมียที่ปลูกในประเทศไทย โดยวิธีการแก๊สโคมาโตกราฟีแมส สเปค โตรเมททรี                                   

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

7. ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MiR-27a ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไทย

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

8. ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันคิส์วี เพื่อลดความเครียดจากการทำงานในอาชีพ                                                                     

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

9. การตรวจหาการปนเปื้อนปรสิตในผักสดจากตลาดในจังหวัดปทุมธานี                                               

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

10. การตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วย Realtime RT-PCR                      

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ...

bottom of page