สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ข้อมูลศิษย์เก่า รมรดา3.jpg

นางสาวโรมรดา วิทยากาญจน์

BMS รุ่นที่ : 12

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ข้อมูลศิษย์เก่าวีระ3.jpg

นายวีระ วิรุณพันธ์

BMS รุ่นที่ : 11

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน : Technician Neurology (EEG/Sleep)

4.jpg

นางสาวอัสมะ ยูโซะ

BMS รุ่นที่ : 

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

facebook-no-image1.gif

นายคมชาญ ชุ่มชื่น

BMS รุ่นที่ : 12

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงาน : EEG Technician ประจาศูนย์สมองและระบบประสาท

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 4 ชั้น 6 ซอยหมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0 2997 2200 - 30 ต่อ 1412 หรือ 1414 | science@rsu.ac.th

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Google ไอคอนสถานสังคม

©2020 by Faculty of Science, Rangsit University