ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ศิวพร  ม่วงยิ้ม.jpg

นางสาวศิวพร  ม่วงยิ้ม

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี : สาขาเคมีประยุกต์

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัท บารามี แลบอราทอรี่ส์